Monthly Archives: June 2016

(no title)

<<Ոսկե Կացին>>ընկերությունումյուրաքանչյուրաշխատակիցամենօրապացուցումէ, որորակըսկսվումէկարգապահությունից: Մենքկարգապահևհոգատարենքինչպեսմերսպառողի, այնպեսէլմերաշխատակիցներիհանդեպ:     <<ՈսկեԿացին>> ընկերությունըբարձրէգնահատումինչպեստարիքովաշխատակիցներիվաստակնուխորհուրդը, այնպեսէլերիտասարդկադրերիներուժնուեռանդը:      Իտարբերությունայլգործատուների, ովքերաշխատանքայինփորձենպահանջում, մենքպահանջումենքգիտելիքներ, նպատակասլացություն, աշխատասիրություն. իսկփորձըձեռքկբերվիմերարհեստավարժթիմիօգնությամբ:  Մենքմիշտուրախենքհամագործակցելխելացի ևաշխատասեր կադրերիհետ:  
Read more

(no title)

<<Ոսկե Կացին>> ՍՊԸ-ն 2013 թ. գրանցվել է ՀՀ պետական ռեգիստրի կողմից և ձեռնամուխ եղել տավարի ու ոչխարի  ամենամեծ  սպանդանոցի  կառուցմանը:           Ընկերության բաժնետերերը  սպանդանոցների բնագավառում  ունեն  շուրջ  30 տարվա փորձ, իսկ  ներկայում կառավարում են Իրանի ամենամեծ սպանդանոցներից մեկը: Նրանք տարիներ շարունակ  գործունեություն են ծավալել  Հայաստանից Իրան մանր եղջերավոր անասունների արտահանման ոլորտում, զբաղվել են Բրազիլիայից, Հնդկաստանից և…
Read more