رسالت ما

 • RAB_5820 - копия
 • RAB_5919
 • RAB_5933
 • img_6
 • RAB_5923
 • ضرورت تأمین گوشت و فرآورده های گوشتی سالم برای مردم ارمنستان،
 • پیشگیری از شیوع بیماری های مشترک انسان و حیوانات با حذف ذبح سنتی و ضدبهداشتی دام سنگین و سبک،
 • جذب مازاد دام سنگین و سبک موجود در نزد دامپروران ارمنستان و تضمین فروش دام فوق، توسعه و گسترش دامپروری و تأمین اشتغال امپروران،
 • ایجاد صنایع تبدیلی فرآورده های گوشتی در زمینه های مختلف،
 • ایجاد اشتغال بطور مستقیم و غیرمستقیم،
 • گسترش صادرات گوشت و تأمین ورود ارز به جمهوری ارمنستان.